GA4 path exploration เป็นฟีเจอร์หนึ่งของ Google Analytics 4 (GA4) ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ใช้งานได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยเฉพาะเรื่องการเข้าชมหน้าเว็บไซต์แต่ละหน้า (pageview) หรือส่วนของหน้าเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานได้ทำการเรียกดู (screenview) โดยจะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านี้เช่น จำนวนการเข้าชม ความถี่ ระยะเวลาที่ใช้ในการเข้าชม และประเภทของผู้ใช้งาน เป็นต้น ที่สามารถนำไปวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาเว็บไซต์ได้ในอนาคตอีกด้วย

จะสังเกตุว่าจากตัวอย่างนั้น ทาง google จะใช้วิธีการเริ่มย้อนหลังขึ้นมา ซึ่งจริง ๆ แล้ว Path Exploration นั้นสามารถเริ่มได้ทั้งด้านหน้า และ ด้านหลัง

จากนั้นจะมีตัวเลือกให้เราเลือกครับว่าจะเริ่มจากStarting Poing หรือ  Ending  Point  และสามรถเลือกส่วนที่อยากตรวจสอบได้เมื่อเลือกแล้วจะมีรายการให้เลือกอีกครั้งว่าจะดึงจากตัวไหนตามตัวอย่าง

จากนั้น google จะนำข้อมูลมา แสดงให้เราเห็นว่ามีจำนวนมากน้อยขนาดไหน หากเราต้องการทราบ path ไปต่อที่หน้าไหน ก็สามารถกดคลิกที่ path ที่ต้องการได้เลย

โดยที่ตลอดเส้นทางเราสามารถแก้ไขได้ว่าในแต่ละส่วนนั้นเราอยากดูอะไร Event Name / Page Title / Page Path ได้ครับ

นอกจากการวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าชมหน้าเว็บไซต์แล้ว GA4 path exploration ยังช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ได้อีกด้วย เช่น การคลิกที่ปุ่มหรือลิงก์บนหน้าเว็บไซต์ การใช้งานฟอร์มต่างๆ การเลื่อนหน้าจอ (scroll) และอื่นๆ โดยการดูข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานได้อีกด้วย

สำหรับการใช้งาน GA4 path exploration ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้จากหน้า Analysis Hub ใน GA4 โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขการกรองข้อมูลตามต้องการเพื่อดูข้อมูลการเข้าชมหน้าเว็บไซต์แต่ละหน้าและพฤติกรรมการใช้งานต่างๆ ของผู้ใช้งานได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน นอกจากนี้ GA4 path exploration ยังรองรับการใช้งานร่วมกับฟีเจอร์อื่นๆ ของ GA4 เช่น custom report, funnel analysis, และ attribution report เพื่อตรวจสอบผลกระทบของกิจกรรมต่างๆ ต่อการเข้าชมและการใช้งานเว็บไซต์อีกด้วย

ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมหน้าเว็บไซต์แต่ละหน้าได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น Sankey Diagram, Tree Map หรือ Table view โดยที่ข้อมูลจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าเว็บไซต์แต่ละหน้า การเข้าชม ความถี่ ระยะเวลาที่ใช้ในการเข้าชม และประเภทของผู้ใช้งาน เป็นต้น

ในส่วนของการกรองข้อมูลผู้ใช้งานสามารถกำหนดเงื่อนไขตามต้องการเพื่อดูข้อมูลเฉพาะที่ต้องการ เช่น กำหนดช่วงเวลาการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ หรือเฉพาะหน้าเว็บไซต์ที่มีการคลิกปุ่ม Buy Now ฯลฯ

โดยส่วนของข้อมูลที่แสดงใน GA4 path exploration นั้นสามารถนำไปวิเคราะห์และปรับปรุงการออกแบบหน้าเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนั้น GA4 path exploration ยังมีฟีเจอร์อื่นๆ ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ได้อีกด้วย เช่น การดูข้อมูลเกี่ยวกับฟอร์มต่างๆ ที่ผู้ใช้งานกรอก หรือรายละเอียดเกี่ยวกับการเลื่อนหน้าจอ (scroll) และอื่นๆ ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งานได้

อีกฟีเจอร์หนึ่งที่น่าสนใจของ GA4 path exploration คือการใช้งานร่วมกับฟีเจอร์อื่นๆ ของ GA4 เพื่อตรวจสอบผลกระทบของกิจกรรมต่างๆ ต่อการเข้าชมและการใช้งานเว็บไซต์ เช่น ผู้ใช้งานสามารถใช้งานร่วมกับ custom report เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานที่เป็นพิเศษ หรือใช้งานร่วมกับ funnel analysis เพื่อดูการเดินทางของผู้ใช้งานในการซื้อสินค้า ฯลฯ

นอกจากนี้ GA4 path exploration ยังมีฟีเจอร์ใหม่ๆ อีกมากมายที่ Google กำลังพัฒนาอยู่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลและวิเคราะห์ผลการใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ และช่วยให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ปรับปรุงการออกแบบและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของผู้ใช้ได้อีกด้วย

ขอบคุณครับ

กดถูกใจเพื่อให้กำลังใจเราด้วยนะครับ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *