Tag Archives: email

ลดต้นทุนจากการใช้ Google Workplace ด้วย Email Hybrid Solution

Google Workplace หรือชื่อเดิมคือ Google Gsuite เป็นบริการที่ Google ให้บริการเกี่ยวกับบัญชีการใช้อีเมล และเครื่องมือในการทำงานบน cloud (ออนไลน์) ทีมีผู้ใช้งานจำนวนมาก และคิดค่าใช้จ่ายเพียง 250 บาท / เดือน / บัญชีผู้ใช้งาน ซึ่งอาจจะดูไม่สูง หากเป็นการใช้งาน 2-3 บัญชี แต่เมื่อมีผู้ใช้งาน 25 บัญชี นั้นหมายถึงจะต้องมีรายจ่ายต่อสูงถึง 75,000 บาท ต่อปี

ทำความรู้จักกับ Mailing List Marketing

https://unsplash.com/photos/-mQ2_QphWjw

จริง ๆ แล้วเราเชื่อว่าทุกท่านที่กำลังอ่านบทความนี้อยู่ ต้องเคยใช้งานอีเมลอยู่แล้ว และก็เคยได้รับอีเมลที่มาจาก Brand ต่าง ๆ อย่างแน่นอน แล้วรู้หรือไม่ว่าการที่ส่งอีเมลมาหาเรานั้น ไม่ใช่เป็นเพียงแต่ส่งจากอีเมลส่วนบุคคลแล้วมาหาเราเท่านั้น แต่ในปัจจุบันนี้ยังไม่ Software ช่วยในการจัดการเรื่องนี้อีกด้วย